Home

Trafikverket miljömål

Energieffektivisering är ett av Trafikverkets högst prioriterade områden och ett av våra strategiska mål. I menyn finns olika delar inom området Miljö. Du kan få stöd med miljöfrågor i investeringsprojekt och läsa om hur enskilda projekt arbetar med energieffektivisering En del av Trafikverkets uppdrag är att vidta åtgärder för att motverka miljöproblem längs befintlig infrastruktur. Medel fördelas utifrån behov och medelstillgång på; förorenad mark, buller, yt- och grundvattenskydd samt landskapsåtgärder. För att få till kostnadseffektiva och verkningsfulla insatse

Hoppa till: Trafikverket arbetar för att det ska gå smidigt att resa och transportera varor i Sverige. Samtidigt påverkar såväl transporter som byggande av infrastruktur i hög grad miljön och människors hälsa. Vi strävar efter tillgänglighet inom hållbarhetens ramar Trafikverkets riktlinjer för att uppnå miljömålen Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet . Trafikverket, som statlig organisation gör sitt yttersta för att nå miljömålen som berörs av dess verksamhet. Därför har de ganska tydliga riktlinjer för material och varor, kemiska produkter som används i deras verksamhet

Miljö - för dig i branschen - Trafikverke

Trafikverkets vision, som är ledstjärnan i vårt långsiktiga arbete för att nå de transportpolitiska målen. Vi har en viktig uppgift som samhällsutvecklare och vi planerar för helheten i ett samlat transportsystem. Vi har lagt fast vår färdriktning för de närmaste tio åren i Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021. Dä Sveriges miljömål. Trafikverkets vision - alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt - är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle. Arbetet med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälso - synpunkt sker i samverkan med andra aktörer. Trafikverket tar årligen fram en miljörapport som beskri

Miljö och hälsa - så här jobbar Trafikverket - Trafikverke

 1. Trafikverket når inte sina miljömål - samarbete krävs. Miljömål Trafikverkets planer håller inte måttet när det gäller miljömål. Det konstateras i en IVL-utredning som beställts av Trafikverket. Slutsatsen är också att klimatmålet kräver så stora insatser, att Trafikverket ensamt inte kan nå fram. 15 januari 2020
 2. Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen uppnås och utifrån hänsynsmålet bidra till Sveriges miljömål. Trafikverkets vision - alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt - är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle
 3. Trafikverket bör i sin planering tydligare ta utgångspunkt i klimatmålet för transportsektorn och aktivt styra investeringar mot åtgärder som bidrar till en omställning av transportsystemet på både kort och lång sikt. Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att som komplement till dagens basprognose
 4. Trafikverket vidhåller också att den förslagna ökningen av biodrivmedel till vägtransporterna är nödvändig för att klara trafikens klimatmål till 2030. Ett av de stora problemen med förslaget är beroendet av ökade mängder biodrivmedel utan hänsyn till andra sektorers behov som för arbetsmaskiner, sjöfart och flyg
 5. Miljömål och mått avseende landskap inom väg- och järnvägsplaneringen : sammanställning och analys av skrivningar från sex länder / Lennart Folkeson ; Hans Antonsson Av: Folkeson, Lennart Medverkande: Antonsson, Hans Language: Swedish Serie: Statens väg- och transportforskningsinstitut.
 6. Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för åtgärder och arbete på alla nivåer i samhället för att nå de svenska miljömålen. Rådet består av chefer för 17 myndigheter, däribland Transportstyrelsen
 7. Detaljer för: Miljömål och gränsvärden som rör transportsektorns avgasutsläpp / Normalvy MARC-vy ISBD-vy Miljömål och gränsvärden som rör transportsektorns avgasutsläpp / Eva Gustavsso

Hur ska trafikverket göra för att uppfylla miljömålen vid

 1. skat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 25 procent per anställd under en sexårsperiod, jämfört med 8 procent i övriga myndigheter. Fler digitala möten kan även vara positivt för miljömål som Frisk luft och Bara naturlig försurning
 2. ska med
 3. × Logga in på ditt konto. Inloggning: Lösenord: Har du glömt lösenordet
 4. Miljömål & samverkan. Stöd i miljöarbetet. Vägledning, lagar, bidrag. Trafik och transporter. Det svenska transportsystemet är i dagsläget starkt beroende av fossila bränslen och inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser
 5. Nyhet 2021-02-08 Transportinfrastrukturplanering viktig för att nå Sveriges klimatmål Naturvårdsverkets har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag.
 6. Trafikverkets planering krockar med lokala miljömål. REPLIK. För lite transporteffektivitet och för mycket biodrivmedel är ingen robust plan. Det skriver Julia Hansson och Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, samt Christer Ljungberg, Trivector, som ett svar till Trafikverket. Repliken publicerades i Ny Teknik den 2 december 2020.
 7. Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet RUS är för samverkan i det regionala miljömålsarbetet Sveriges miljömål utgör det svenska genomförandet av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. RUS är samverkansorgan för det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan nationella och lokala nivån. RUS stödjer, vägleder och samordnar i det regionala och.

Västlänkens miljöarbete - Trafikverke

Och det är ingen trevlig läsning för Trafikverket! Naturvårdsverket avstyrket underlaget eftersom de anser att det behöver ta mer hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga nationella miljömål. På Naturvårdverkets hemsida kan man läsa följande Nu remitteras föreskriften om ersättningar för uppdrag att eftersöka trafikskadat vilt. Ersättningarna har inte ändrats sedan de infördes 2010 och det finns flera goda skäl att justera dem. Ersättningsnivåerna behöver vara väl anpassade för att säkerst.. Trafikverkets uppdrag gällande planeringsunderlag. Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket. 10 § Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och av plan- och bygglagen Trafikverket har sedan länge drivit ett arbete med att identifiera och kvantifiera åtgärder för att anpassa infrastrukturen så att den gröna infrastrukturen och nödvändiga ekosystemtjänster bevaras, utvecklas och stärks, det vill säga att anpassa infrastrukturen till landskapet. D

Insändare: Hela projektet verkar gå stick i stäv med både trafik- och miljömål. Debatten om de regionala 375 miljonerna till undergång (ar) eller övergång (ar) på/vid/till en ombyggd väg 136 svallar vidare, för eller emot. Debattörer för en sansad förbättring med god åtkomst till busspendling, fler hållplatser i stället. Trafikverket förklarar den lägre minskningstakten med att 2013 ökade andelen nya fyrhjulsbilar från 23 till 30 procent. Bland dieseldrivna bilar har ökningen varit som störst, från 25 till. 08.00: MIMIC och CLOSER hälsar alla välkomna och presenterar ambitionen med webinarserien.: 08.10: Sven Hunhammar, Trafikverket inleder med kopplingen till Agenda 2030 och Sveriges Miljömål med fokus på planering och behov av samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi genom hela livscykeln inom bygg- och anläggningslogistik inkl. enhetligt digitalt informationsutbyte Liksom med entreprenörens egna miljömål och åtgärdsplaner. Målen med kraven är, utan inbördes prioritering, att de ska: • vara samordnade mellan de samverkande organisationerna Göteborgs, Malmö och Stock-holms stad samt Trafikverket • underlätta för beställare, upphandlare, projektledare och entreprenörer i arbetet med at

Inrapportera data senast den 30 juni 2022. Kommunerna och Trafikverket ska rapportera sina data till Naturvårdsverket senast 30 juni 2022. Den strategiska kartläggningen ska bland annat visa antalet exponerade personer och bostäder i olika bullerintervall, exponerad yta samt kartor över bullersituationen Trafikverket varnar nu för att den kraftigt ökande försäljningen av fyrhjulsdrivna bilar är ett hot mot de miljömål som är uppsatta att nås 2015. Högre skatter kan vara en väg att lösa problemet

Miljömål & samverkan; Stöd i miljöarbetet Vägledning, lagar, bidrag. Från och med 2020 kommer Trafikverket också att erbjuda möjlighet att söka stöd för publika laddstationer. Stödet gäller endast vissa sträckor längs större vägar som saknar snabbladdningsstationer Fyrstegsprincipen har funnits i över 20 år som angreppssätt för god resurshushållning och för att åtgärder i transportsystemet ska bidra till hållbar samhällsutveckling. Trots det har fyrstegsprincipen ännu inte fått fullt genomslag i transportplaneringen. I ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverket har Trivector belyst hur fyrstegsprincipens genomslag kan öka Trafikverket ger ut föreskrifter om tillämpningar för vägbroar och Boverket kan ha föreskrifter om järnvägsbroar. Dimensionering enligt Eurokoder TDOK 2016:0204 Krav Brobyggande och TDOK 2016:0203 Råd Brobyggande är en allmän teknisk beskrivning som ska användas för broobjekt inom Trafikverkets verksamhetsområde För Trafikverket som verksamhetsutövare över statliga vägar och järnvägar, ska skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått vidtas som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap. 2,3 §§ MB) Webinar del 2: Bygglogistik, Miljödata & Sveriges miljömål. 26 mars 2021 08:00 till 10:00. GoToWebinar. Läs mer om del 2 i denna webinarserie som arrangeras av CLOSER - Urban Logistics samt EU-projektet MIMIC i samarbete med Trafikverket, Stockholms stad, Sveriges Åkeriföretag m. fl

Trafikverket planerar att flytta en del av en 132kV-ledning som sträcker sig väster om Rosersberg i Sigtuna kommun. Anledningen till ledningsflytten är 3.1 Nationella miljömål.. 10 3.2 Miljökvalitetsnormer. Trafikverket som avses Stor in-verkan nationellt (ja/nej) Stor in- verkan internat. (ja/nej) Bedöms verksamheten vara tillräcklig (ja/nej) Ev. förslag på ytterligare åtgärder Kommentarer 3.4 Trafikverkets åtgärder för att minska antalet suicid på järnväg genom att förhindra obehörigt spårbeträdande (se även 11.2) Miljömål & samverkan. Miljökvalitetsmålen. Trafikverket, Boverket och länsstyrelserna. Programförklaring Insatser för grön infrastruktur (pdf 60 kB) Därför görs satsningen. I maj 2019 presenterade IPBES rapporten om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster

Miljömålsrådet - Sveriges miljömå

övriga miljömål, övriga transportpolitiska mål och andra samhällsmål, samt möjliga synergieffekter. Beskrivningen ska inkludera vilka styrmedel och åtgärder Trafikverket själva råder över helt eller delvis respektive vilka som ligger utanför Trafikverkets rådighet Trafikverket Postadress: Box 1140, 631 80 Eskilstuna E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Järnvägsplan Jakobshyttan - Degerön, Fördjupad landskapsanalys Författare: Tyréns AB Dokumentdatum: 2016-05-09 Projektnummer: 144747 Version: 0.1 Kontaktperson: Linda Lindberg Foto och kartor: Tyrén Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning Trafikverket har, precis som andra myndig-heter, ett ansvar för att arbeta för att de na-tionella miljömål som dess verksamhet berör ska uppnås. För att miljömålet Ett rikt växt- och djurliv ska klaras krävs det att hänsyn tas i vardagslandskapet och inte enbart i skyd-dade områden. I Vägverkets inriktningsdo

Trafikverket når inte sina miljömål - samarbete krävs

Åsikter och attityder, trafik. Drygt 80 procent av stockholmarna anser att det är viktigt att resa miljövänligt. De flesta är nöjda med tillgången till kollektivtrafik och cykelbanor. Buller är en av de miljöstörningar som dagligen drabbar flest stockholmare. Här hittar du mätningar som visar utvecklingen i Stockholm Nu är måttet rågat - Skrota Trafikverket och återupprätta Banverket. Av andersforss, 7 augusti 2017 kl 08:42, 51 kommentarer 2. Nu tycker jag att det får vara nog med allt strul för landets tågresenärer - Därtill nog med illa underhållna järnvägar och en renoverings och utbyggnadstakt som under allt för lång tid fått stå.

Trafikverkets webbutik

(miljömål) Därtill kontakt för miljöskydd. Västra Götaland undersöks. Person förankras med chefsforum miljöskydd (Ulrika Samuelsson) - HÅLLBARA TRANSPORTER Samverkan om cykling. FORTSÄTTER FRÅN 2017. Avslutad enligt förslag till delrapportering. Trafikverket (Linus Karlsson, kontaktperson MMR) Elisabet Weber, Skåne (samhälls. - Så är det. Det kommer bli svårt att uppnå de natur- och miljömål som finns om vi går i ytläge, säger projektchef Alexandra Stassais Söderblom på Trafikverket till tidningen - Kungälvs kommuns lokala miljömål - 7 KLIMAT OCH LUFT 2012 var 15% av alla bilar i Kungälv miljöbilar enligt den ti-digare definitionen1 och bland nyregistrerade bilar var ande- len 49%. 2012 fanns 65 km gång- och cykelvägar i Kungälv

Nu svänger Trafikverket om höghastighetstågen. I en ny rapport menar myndigheten att tåg med hastigheter upp mot 320 km/h kan vara en lösning, skriver Sydsvenskan . Med den nya stambanan skulle restiden Stockholm-Malmö kortas till två timmar och 28 minuter. - Kan människorna som tar flyget välja höghastighetståg kan det bli en fördel för klimatet, säger Anna Elofsson som. Miljömål Västra Götaland. May 17 at 4:40 AM ·. Idag startar pollineringsveckan. Du kan hjälpa till att skapa mat till bin, humlor och fjärilar! Våra humlor, bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i rasande fart och de behöver vår hjälp! Pollinatörerna behöver mer mat i landskapet, både nektar och pollen 3.3 Miljömål för hälso- och sjukvården En ökande och åldrande befolkning ställer höga krav på vården inom Stockholms läns landsting. Det växande vårdbehovet innebär också att miljö - belastningen ökar, både från vårdverksamheterna och indirekt genom inköp av varor och tjänster. År 2017-2021 genomför landstinget åtgärde Brandövningsplats Jönköpings flygplats. Länsstyrelsen i Jönköping är tillsynsmyndighet över brandövnings­platsen lokaliserad nära Jönköping airport. Under 2019-2020 har Trafikverket genomfört miljötekniska markundersökningar vid brandövnings­platsen samt angränsande markområden. Miljöundersökningarna har visat att. Trafikverket släppte också i april 2020 en plan för den fortsatta implementeringen av bärighetsklass 4-vägnätet där målet är att upp emot 40% av det statliga vägnätet ska vara upplåtet för BK 4 (d.v.s. trafik upp till 74 ton) vid slutet av 2025

Trafikverket, Region Jönköpings län, Miljösamverkan f och Smålands turism. Länsstyrelsen ser fram emot en fortsatt god samverkan i arbetet med att genomföra programmet för att nå miljökvalitetsmålen för länet och samtidigt bidra till att de nationella Vattnets miljömål 2017-2021. Trafikverket börjar flytten av tre stora träd i Kungsparken nära Haga i oktober. Det största trädet är den vackra boken med en stam som mäts tll 3,70 meter runtom. Tidigare talades det om att flytta fem stora träd, och ca 75 träd lindar längs med Allén. Dessa är alla planterade efter 1985 Trafikverket ska vid åtgärder av befintlig infrastruktur presentera åtgärdsförslag utifrån den så kallade fyrstegsprincipen. Att resa med tåg är miljövänligt och är därmed ett viktigt bidrag för att nå våra miljömål. Tweeta. 2 kommentarer Etiketter: Botniatåg,. miljömål, tekniska förutsättningar, genomförande, ekonomi och omgivningspåverkan. Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. Figur 1

Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Miljömålsrådet (sverigesmiljomal.se) Instruktion och regleringsbrev. Det finns en instruktion som talar om vad Jordbruksverket ska arbeta med och fokusera på. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Jordbruksverket ska styras Analys: Målkonflikter mellan Trafikverket och kommuner försvårar miljöanpassning av vägtrafiken. Publicerad: 17 augusti 2017, 10:43. Den nationella väg- och infrastrukturplaneringen hamnar ofta på kollisionskurs med kommunernas miljömål. En tydlig orsak är Trafikverkets sätt att planera där trafikprognoser är styrande STR:s miljömål. STR omfattas av de internationella och nationella miljömålen. STR vill ta ansvar och har därför även formulerat egna miljömål för att utmana oss själva och förhoppningsvis gå i bräschen för andra som arbetar inom områden som också har en stor negativ miljöpåverkan Trafikverkets agerande är i konflikt med Riksdagens miljömål. Den nya situation kring Förbifart Stockholm ger Trafikverket chansen att analysera på nytt hur deras investeringar kan best bidra till riksdagens mål. Kanske finns det bättre sätt att minska bilismen istället för att underlätta för ännu mer vägtrafik

Trafikverket har gjort en rapport om hur klimatutsläppen från transporterna kan minska med 60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Enligt miljömålsberedningen ska utsläppen minska med minst 70 procent till 2030. Trafikverket ställer sig skeptiska till att det skulle behövas nya vägar i Sverige Trafikverket har i historiskt perspektiv i huvudsak gjort bedömningen om var det ska finnas belysning utifrån trafiksäkerheten för biltrafiken. Under senare år har Trafikverket kompletterat sina krav med trygghetsaspekter och säkerhet för de oskyddade trafikanterna tillsammans med klimat- och miljömål Stockholms miljömål Halkbekämpningen berörs av Stockholms miljömål. Ett av de sex målen i stadens miljöprogram 2012-2015 är Miljöeffektiva transporter. För att uppnå delmålet om miljökvalitetsnormer för luft nämns bl. a trafikminskning, dammbindning, optimerad halkbekämpning och förbättrad renhållning Denna webbinarieserie arrangeras av CLOSER - Urban Logistics samt EU-projektet MIMIC i samarbete med Trafikverket, Stockholms stad, Sveriges Åkeriföretag m. fl. Bygglogistik är ett stort och komplext område med många intressenter i bygglogistikkedjan. Vi planerar därför för en fortsättning där olika utmaningar kommer att adresseras. Del 1 i webbinarieserien fokuserade på varför.

Trafikverkets planering krockar med lokala miljömå

Trafikverkets bibliotek katalog › Detaljer för: Miljömål

Trafikverket varnar nu för att den ökande försäljningen av fyrhjulsdrivna bilar kan leda till att Sverige misslyckas med att nå regeringens miljömål. 27 januari 2014, 12:36 Miljömål; Om webbplatsen; Fakta om miljön / Trafik / Trafik under Covid-19. Uppgifterna är hämtade från Trafikkontoret och Trafikverket och uppdateras på veckobasis. Det här är en tillfällig avdelning på Trafikbarometern som bara uppdateras under COVID-19-pandemin BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål Giftfri miljö genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket

Myndighetssamverkan - Transportstyrelse

Strategiskt utvecklingsarbete för 14 statliga flygplatser vilket innebar att initiera, leda och samordna miljöprojekt samt miljömål. Bl.a. samordning av program för mätning av tungmetaller till dag- och grundvatten, initiering av införandet av grannöjdhetsindex, upphandling av ramavtal för miljökonsulter för hela LFV, medverkan i olika styrgrupper för miljöarbetet vid LFV Arbetet initierades av och utfördes på Trafikverket Region Nord i Luleå från juli år 2010 till april år 2011. Ämnesgranskare för arbetet var Roger Herbert, docent vid institutionen för geo-vetenskaper, Uppsala universitet och handledare var Annelie Mattson-Djos, miljöhandläggare på Trafikverket Region Nord Vid lokaliseringsval för väg E20 förbi Mariestad bör Trafikverket beakta artskyddsförordningen Naturvårdsverket har lämnat ett samrådsyttrande till Trafikverket den 28 juni 2016

REMM ökar andelen digitala möten i svenska myndighete

 1. skning på fastigheterna, att tung trafik från lantbrukare använder vägen och att Trafikverket agerar fel i att lägga vägansvaret på privatpersoner är andra synpunkter som uppkommit. - Vi tycker vi har svarat och inte varit otydliga om det vi försöker göra
 2. imera målkonflikter mellan miljömål och fytosanitära åtgärder vid ett kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, Länsstyrelser, Trafikverket, Skogsstyrelsen
 3. ator Per Roald Handledare Anders Wengelin Uppdragsgivare KTH Kontaktperso
 4. Trafikverket hamnar ofta i bråk med svenska kommuner i planerandet av infrastrukturprojekt, det visar en studie som myndigheten tagit fram. Nu måste regeringen.
 5. Fortsatt avveckling av järnväg med Trafikverket - så sammanfattar Järnvägsfrämjandet läget på de svenska spåren i en debattartikel
 6. ska saltanvändningen så mycket som möjlig. Ett av de mest effektiva sätten att salta är i förebyggande syfte, vilket görs med saltlösning eller befuktat salt, i genomsnitt 5 g salt per kvadratmeter (Trafikverket 2014). Svensk
 7. Se Agnes Lundgrens profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Agnes har angett 6 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Agnes kontakter och hitta jobb på liknande företag

Trafikverket hamnar ofta i bråk med svenska kommuner i planerandet av infrastrukturprojekt visar en studie som myndigheten tagit fram. Nu måste regeringen. Det registrerades totalt sett färre nya bilar under året. Elektrifiering är nödvändigt för att nå klimat- och miljömål så detta är en glädjande utveckling, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.Vid årsskiftet var antalet laddbara bilar i trafik knappt 180 000, eller 3,6 procent av fordonsflottan

Trafikverket har nu pekat ut de vägar där den nya bärighetsklassen BK4 ska tillåtas. På dessa vägar ska 74-tons lastbilar medges. Norra Skogsägarna anser att Trafikverkets begränsade förslag innebär en snedvridning av konkurrensen mellan företag på ett oacceptabelt sätt 16 Miljömål. Miljömässiga dimensionen 6 Stor påverkan Påverkan Viss påverkan. Sociala dimesionen 7 Stor påverkan Påverkan Viss påverkan. Ekonomiska dimensionen 8 TRAFIKVERKET . ANSTÅNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÅXT EKONOMISKA 10 12 KONSUMTIONOCH co TRAFIKVERKET . PARTNERSKAP TRAFIKVERKET . TRAFIKVERKET . TRAFIKVERKET Det konstaterar Trafikverket när myndigheten nu redovisar sin utredning av hur ett stambanenät kan byggas för 205 miljarder kronor. Det behöver ta större hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga miljömål, anser Naturvårdsverket Projektet har uppnått tre av fyra av sina detaljerade miljömål. Place, publisher, year, edition, pages 2011. , p. 174 Series Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, ISSN 1650-6553 ; 227 Keywords [sv

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

 1. Trafikverket har släppt en rapport, som uppföljning av styrenutsläpp i samband med infodring av trummor. Resultat av provtagning visar att styren fortfarande går att mäta i vattnet upp till tolv veckor efter avslutad trumåtgärd. Resultaten visar också på betydande skillnader beroende på vilken teknik för härdning som används
 2. Jo, Trafikverket behöver enligt gällande regelverk inte göra något åt problemet och väljer därför att inte göra något. Den som läser Trafikverkets årliga miljörapporter och tar del av verkets miljömål försäkrar jag får en helt annan uppfattning kring miljöambitionen
 3. Uppföljning: Uppföljning finns eller planeras
 4. Trafikverket Region Nord: Projektstatus: avslutad: Syfte: Öppna upp vattendragssträckor för fisk och andra vattenlevande djur. Möjliggöra vandring mellan lek-, födo- och uppväxtområden. Startår: 2011: Beskrivning: Borttagande av vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur
 5. På uppdrag av Trafikverket har NCC byggt en 18 km lång gång- och cykelväg på sträckan mellan Höganäs och Ängelholm. Gång -och cykelvägen främjar ett hållbart resande för de boende för att ta sig till och från skola, arbete och omgivande natur, i linje med Trafikverkets övergripande miljömål
 6. Miljömål för dygnsmedelhalt saknas. PM 2020-11-11 - PM Luftkvalitet Mälarbanan, Solna Stad 3 Planförslaget Påverkan på luftkvaliteten av förändrad vägdragning och trafikflöden I planförslaget ändras bl a Huvudstaledens anslutning till Frösundaleden och Storgatan

Trafikverkets bibliotek-katalog › Resultat av sökningen

Sweco har idag en ledande ställning i norra Europa inom spår- och järnvägsdesign med över 1 200 experter på området, varav 600 i Sverige på ett 30-tal orter. Uppdragen sträcker sig från nationella stambanor till växande städers kollektivtrafiknät, ofta med koppling till lokala eller nationella miljömål Telia antar djärva miljömål. 2019-03-26. År 2030 ska Telia vara helt koldioxidneutralt och inte heller ge upphov till något avfall. Denna målsättning omfattar inte bara företagets verksamhet, utan gäller genom hela värdekedjan. För att påskynda arbetet har varje enhet i företaget i uppdrag att se över hur de arbetar och vad de.

Trafik och transporter - Naturvårdsverke

Hållbart resande menar utveckling som tillgodoser­ ­dagens behov utan att ­äventyra kommande ­generationers ­möjligheter att ­tillgodose sina behov­. enligt en FN-rapport från 1987, den så kallade Brundtlandrapporten eller Vår gemensamma framtid.När ledare för 193 av världens länder den 25 september 2015 kom överens om 17 globala mål (och 169 delmål) i det som kallas. Arega Projektledning AB är din hållbara partner för framtiden. Vi hjälper våra beställare att skapa hållbara helhetslösningar; Innovativa lösningar som är utformade ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Våra medarbetare är engagerade, kompetenta och personliga projektledare i.

Transportinfrastrukturplanering viktig för att nå Sveriges

Aggetorps Entreprenad AB har en gedigen erfarenhet av projekt inom Mark & Anläggning. Våra kunder är huvudsakligen byggentreprenörer, fastighetsbolag, industriföretag och bostadsrättsföreningar Kommunen skall verka för att Trafikverket upphör med användande av bekämpnings-medel på banvallar och bangårdar. 15. Bekämnings- medel Giftfri miljö Grundvatten av god kvalitet 4 Överenskommelser kring åtgärdsarete för miljömål och klimatanpassnin Översiktsplan för Malmö. Uppdaterad 30 mars 2021. Det övergripande målet i översiktsplanen är att Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i Yttrande angående Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Väg 158, Göteborg - Kungsbacka. Vi delar de synpunkter som s tadsledningskontoret lyfter fram i sitt remissvar. Det finns ett stort behov av åtgärder längs med väg 158 för att öka trafiksäkerheten och kapa bättre s möjligheter för kollektivtrafik i stråket Trafikverket har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för omgivningsbuller på en övergripande nationell nivå. Åtgärdsprogrammet har tagits fram enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Åtgärdsprogrammet är på en övergripande nationell nivå

Trafikverkets planering krockar med lokala miljömål - IVL

 1. Trafikverket fick stort utrymme i media med nyheten att punktligheten för persontågen under årets tredje kvartal blev 91,6 procent. Hela 229 909 av 250 911 planerade persontåg ankom till sin slutstation i rätt tid. Utfallet är det bästa för denna perioden på året sedan nuvarande mått infördes 2013
 2. Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners.
 3. miljömål där Växjö kommun vill gå längre än vad lagstiftningen kräver. Även de nationella och regionala miljökvalitetsmålen gäller Växjö kommun. Detta miljöprogram ersätter tidigare miljöprogram från 2010. Miljöprogrammet antas av Växjö kommunfull-mäktige och ska revideras varje mandatperiod
 4. Tvärförbindelse Södertörn. 182 likes. Facebooksida till tvarforbindelsesodertorn.s
 5. nationella miljömål. I studien användes just asiatiska långhorningar som utgångspunkt för olika scenarier, i sam-tal kring konsekvenser, åtgärder, planering och beredskap. Bland deltagarna fanns representanter för viktiga markförvaltare som kommuner, kyrko-gårdsförvaltningar, Trafikverket och Skogsstyrelsen. Fakta om långhorninga
Nyheter | VellingeMiljömålsrådet - Sveriges miljömålFramtidens bil är trehjulsdriven | Miljö och teknikOrganisationen Grön Flygplats - Grön Flygplats
 • Jobb inom bank och finans.
 • Företagsleasing bil kalkyl.
 • Natt och Dag.
 • Best time to trade binary options uk.
 • Kraken keyboards legit.
 • Binance salary Singapore.
 • What is college in Sweden.
 • Coinbase Pro margin waitlist.
 • Tata Ethical Fund.
 • BTC Riva euro 4.
 • MIR COIN News.
 • Alternativ till bankfack.
 • Build rapport svenska.
 • XRP UK price.
 • Institutional ownership Data.
 • Ritning attefallshus 20 kvm.
 • Regulator CO2.
 • Warrant Avanza.
 • Fastigheter.
 • Vanaf welke leeftijd mag je werken bij Jumbo.
 • Bruidsschat islam hoeveel.
 • Signals Crypto Mod APK.
 • Honeyminer or Nicehash.
 • Nyckelfärdigt hus vad tillkommer.
 • C2 t mobile login.
 • Hydropool FLO error.
 • Lithuania crypto license.
 • Silver bar manufacturers.
 • Stuga Tänndalen uthyres.
 • Xkcd supreme court bracket.
 • Halt alert.
 • Norsk skulptör.
 • Lost relic grunt.
 • Crowdfunding privat Österreich.
 • Älgmotiv Tavla.
 • Capricoin value.
 • Apollo Global Management Heuschrecke.
 • Reddit wiki.
 • Omger Örebro.
 • 43 EStG dejure.
 • Эфириум 2.0 что это.